Jun 19, 2019
Alice, Karen, Naomi
Meeting moved to Whitehorse Thursday